Placeholder for Douwe Bob Femke Valks 1 3Douwe Bob Femke Valks 1 3

Info & FAQ

Aan de Waterkant vin­dt plaats op een his­torische plek aan de Maas op een steen­worp afs­tand van De Maaspoort en Grenswerk. Voor­dat de Maas werd gekanaliseerd was de Lage Losw­al in Ven­lo het eind­sta­tion voor bin­nen­vaartschep­en in droge peri­odes hoog­zomer. Deze zomer dient deze plek na jaren wederom als eind­sta­tion. Maar dit keer gaat het om ons pop­podi­um, the­ater en hore­caon­derne­mers die droog hebben ges­taan. Daarom vieren we 4 week­enden van vri­jdag t/​m zondag het einde van de droogte met de tof­ste arti­esten, shows, club­nights en lokale hore­ca­part­ners op deze bij­zon­dere plek in onze stad.

Aan de Waterkant.

Ja! Wat hebben we hier­naar uit­gekeken met z’n allen… Een hele rits zom­erse shows op een fan­tastis­che nieuwe plek in hart­je Ven­lo. Muziek en the­ater samen beleven zoals het hoort in de zomer; met een lekker drankje in de hand en de zon aan de hemel.

Maar de organ­isatie van een even­e­ment als dit brengt ook deze zomer de nodi­ge uitdagin­gen en restric­ties met zich mee. We hebben gekozen om maatwerk toe te passen. Voor bepaalde voorstellin­gen behouden we de 1,5 meter en is geen toe­gang­stest nodig. Voor enkele con­certen en clubavon­den lat­en we de 1,5 meter los en werken we met Testen voor Toe­gang. Dit staat per con­cert aangegeven. Hieron­der lees je meer. 

Mocht je na het lezen van onder­staande toch nog vra­gen, opmerkin­gen of sug­gesties hebben?

Neem con­tact met ons op via info@​aan-​de-​waterkant.​nl.

Con­certen & Clubavonden

Voor bepaalde shows en club­nights werken we met Testen voor Toe­gang. Naast je tick­et heb je voor deze avon­den ook een negatief test­be­wi­js of vac­ci­natiebe­wi­js nodig. Je kunt je gratis lat­en testen. Maak een afspraak via deze web­site om je te lat­en testen. In de Coro­naCheck app of via coro​nacheck​.nl zet je de tes­tu­it­slag om in een QR-code. Deze scan je bij de entrée voor­dat je wordt toege­lat­en tot het ter­rein. De avon­den waar het om gaat zijn te herken­nen aan het Testen voor Toegang-logo. 

The­ater­voorstellin­gen

Naast con­certen en clubavon­den hebben we ook een mooi aan­tal the­ater­voorstellin­gen gepro­gram­meerd. Deze voorstellin­gen zijn seat­ed, en de 1,5 meter afs­tand bli­jft hier gehand­haafd. Dat betekent dat er op deze avon­den geen test- of vac­ci­natiebe­wi­js nodig is. De max­i­male groeps­g­rootte is 4 per­so­n­en óf één huishouden.

Het ter­ras

Aan de Waterkant bevat ook een mooi ter­ras (The Com­pound) naast het gedeelte waar de con­certen en the­ater­voorstellin­gen plaats vin­den. Daar gelden dezelfde regels als op andere ter­rassen in de stad: de 1,5 meter wordt gehandhaafd. 

Open­ingsti­j­den the Com­pound (27.08, 28.08 en 29.08): 16:00 — 00:00

Food & Drinks

Hore­ca-part­ner voor het ter­ras is Café De Loco­motief. Zij zullen zor­gen voor een gevarieerd drank aan­bod. Voor de food werken we samen met de Thaise foodtruck Try Thai. Zij lanceren tij­dens Aan de Waterkant hun nieuw­ste cre­atie de Long Thai.

Open­ingsti­j­den the Com­pound (27.08, 28.08 en 29.08): 16:00 — 00:00

Waarom werken wij met Testen Voor Toegang?

Het loslat­en van de 1,5 meter zorgt voor meer belev­ing zodra je de entrée gepasseerd bent. Want dan mag namelijk alles weer: dansen, knuffe­len, gaan en staan waar je wil. We willen jul­lie als pub­liek weer mooie avon­den bieden die zoveel mogelijk lijken op hoe het voor coro­na was. Werken met Testen voor Toe­gang biedt ons deze mogelijkheid. Uit­er­aard hopen ook wij we dat we deze maa­trege­len weer snel los kun­nen lat­en, en bezoek­ers op een nor­male manier kun­nen ontvangen. 

Stap­pen­plan Testen Voor Toegang

  1. Koop een tick­et voor de show
  2. Maak een testafspraak
  3. Laat je bin­nen 24 uur (maar uiter­lijk 2 uur voor) voor de show testen en maak een QR-code via de Coro­naCheck app of via coro​nacheck​.nl
  4. Ook een volledi­ge vac­ci­natie is om te zetten in een QR-code
  5. Bezoek het even­e­ment en toon je tick­et en QR-code

Ik ben gevac­ci­neerd, moet ik me dan nog steeds lat­en testen?

Wan­neer je ten min­ste twee volle weken volledig gevac­ci­neerd bent is het niet nodig om je te lat­en testen. Nadat je volledig bent gevac­ci­neerd kun je via de Coro­naCheck App een QR-code aan­mak­en. Neem deze mee als bewi­js van vaccinatie. 

For­eign vis­i­tor info

For cer­tain events dur­ing Aan de Waterkant a neg­a­tive test result is manda­to­ry. We work with Testen voor Toe­gang to pro­vide all of our vis­i­tors with a free test. Vis­it the web­site, make an appoint­ment and get test­ed. It is is not pos­si­ble to get a test else­where. No oth­er tests than Testen Voor Toe­gang are valid for entrance. This only applies for the shows with Testen Voor Toegang-logo. 

Tick­ets

Aan de Waterkant werkt met Even­tix als tick­et­ing-part­ner. Voor vra­gen over tick­ets neem je con­tact op met info@​aan-​de-​waterkant.​nl. Reeds gekochte tick­ets wor­den niet retour genomen. Mocht je een posi­tieve coro­na-test hebben en het event niet kun­nen bezoeken, storten wij het aankoopbedrag terug. Ook kun je je tick­ets (door)verkopen. We raden aan om daar alti­jd een erk­ende web­site zoals Tick­etswap voor te gebruiken.

Tick­ets kwi­jt? Soms kan het zo zijn dat mailt­jes van Even­tix van­wege een spam­fil­ter nooit je mail­box bereiken. Met deze hand­i­ge tool kun je jouw tick­ets alsnog vinden. 

Cash­less

Aan de Waterkant is cash­less. Bij alle bar­ren is het alleen mogelijk om te betal­en met PIN. Con­sump­tiemu­nten van Grenswerk en de Maaspoort zijn niet geldig tij­dens dit festival.

Dagkas­sa

Er is geen dagkas­sa. Tick­ets kun­nen alleen online in de voorverkoop via deze web­site wor­den gekocht.

Slecht weer scenario

Bij regen wor­den er pon­cho’s uitgedeeld op het fes­ti­val­ter­rein. Para­plu’s zijn niet toegestaan. 

Par­keer­in­fo

In het cen­trum van Ven­lo geldt betaald park­eren. De meest nabij gele­gen par­keer­garages zijn Q‑Park Cen­trum Maas­boule­vard (Prins­ess­esin­gel 5) en Nolen­splein (Mon­seigneur Nolen­splein 50).

Leefti­j­den

Toe­gang Alge­meen 14+. Onder 14 jaar: begeleid door een vol­wassene (18+).

Toe­gang Dance: 18+ (ten­z­ij anders aangegeven).

Alco­hol: 18 jaar en ouder.

Iden­ti­fi­catieplicht: Iedereen van 14 jaar en oud­er moet een iden­titeits­be­wi­js tonen als poli­tie of toezichthoud­er daarom vra­gen met een gerede aan­lei­d­ing. Dit is vast­gelegd in de Wet op de Uit­ge­brei­de Iden­ti­fi­catieplicht (WUID) van 1 – 12005.

Bezoek Aan de Waterkant

Twee dagen voor aan­vang van het event ont­vang je een ser­vice­mail met meer infor­matie over de betr­e­f­fende show, rout­ing en aan­vangsti­j­den. Alle tick­ets zijn exclusief garder­obe & con­sump­tie. Laatkomers zijn toegestaan.