Compound
Placeholder for MalaMala
za 22 jul.  15:00
gratis

Mala

Mala is het alter ego van singer-song­writer Mar­ti­na Lucic, geboren in Kroat­ië en opge­groeid in Ned­er­land. In 1994 tij­dens de Joegoslavis­che burg­eroor­log zijn Mar­ti­na en haar fam­i­lie gevlucht. Hoewel ze geen herin­ner­in­gen aan de oor­log heeft, heeft ze de pijn en droefheid gevoeld die haar fam­i­lie heeft ervaren, maar

ook de hoop en ein­de­loze liefde voor elka­ar. Haar ver­haal heeft ze in haar debu­ut-EP Dif­fer­ent But The Same vast­gelegd. In april 2022 ver­schi­jnt haar vol­gende album. Na een reeks open­har­tige inter­views met mensen die ook zijn gevlucht, dook zij de stu­dio in om het lief en leed van deze mensen een plek­je te geven in haar muziek. Het resul­taat is The Untold Sto­ries, een album en boek in één, waar­bij de com­bi­natie van inter­views, per­soon­lijke portretfoto’s en muziek vanu­it het hart de lezer/​luisteraar achter­lat­en met een gevoel van verbintenis.

Dat is dan ook de bood­schap die als een rode draad door deze lev­ensver­halen loopt: heb begrip voor elka­ar, praat met je mede­mens en oordeel min­der. Je weet immers nooit welk ver­haal iemand met zich meedraagt.

gratis