Placeholder for Presskit QwartierPresskit Qwartier
za 27 jul.  19:00

Qwartier: Fais + Jozef + Cetje

Fais (19:00 — 19:20)
Fais is een rap­per met een diverse, inspir­erende en energieke muziek­sti­jl. Zijn debu­u­tal­bum Same’ is een mix van afrobeats, boom­bap en new school. In een snel­trein­vaart tim­mert hij hard aan zijn car­rière. Een ding is zek­er, Fais is een meester in het enter­tainen van zijn pub­liek.

Jozef (19:20 — 19:40)

Bewust onbek­waam weet Jozef dat, voor hij de game op zijn rug draagt, hij nog veel meters te mak­en heeft. Na een suc­cesvol album gebaseerd op de liefde voor zijn thuis­stad is de zoek­tocht naar pro­fes­sioneel rap­pen meer dan een lifestyle geworden.

Naar­mate de jon­gens­d­room werke­lijkheid begint te wor­den worstelt hij steeds meer met de realiteit van de muziekin­dus­trie alles dat deze met zich mee­brengt. Inspi­ratie haalt Jozef uit Hiphop met sfer­en van Mac Miller”, Lute” en A Tribe Called Quest”.

Ondanks dat zijn hij zijn schoe­nen door het slijk van de game vooruit moet trekken, bli­jft Jozef trekken. Daarom kun je nog veel meer verwacht­en van het Roer­mondse tal­ent.

Cetje (19:40 — 20:00)

Cetje is geen onbek­ende naam bin­nen de Lim­burgse hiphop scene. Geboren en geto­gen in Ven­lo, waar hij bek­end staat om zijn zware stem, lyri­cal skills en zachte G. Zijn veelz­i­jdigheid is wellicht nog zijn groot­ste kracht. In elk sub­genre van hiphop kan hij uit de voeten. Tij­dens zijn per­for­mance geeft hij jul­lie een inkijk­je in zijn per­soon­lijke leven.

Host: Qwarti­er

Qwarti­er is een Ven­loos boek­ingskan­toor en man­age­ment­bu­reau dat zich inzet voor de nieuwe gen­er­atie hiphop en urban arti­esten. In 2020 zijn zij begonnen met het organ­is­eren van ver­schil­lende even­e­menten en soci­aal-maatschap­pelijke ini­ti­atieven. Onder hun hoede valt een groep rap­pers, dj’s, pro­duc­ers en engi­neers die zij onder­s­te­unen in het pro­fes­sion­alis­eren van hun muziek­car­rière. Dit jaar bren­gen zij een del­e­gatie van ver­schil­lende lokale arti­esten mee naar Aan de Waterkant’ om een inkijk­je te geven in hun wereld. 

Placeholder for Presskit FaisPresskit Fais
Placeholder for JozefJozef
Placeholder for Presskit CetjePresskit Cetje